Steigerhout Projecten

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Steigerhout Projecten


Artikel 1. Toepasselijkheid en definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding en offerte tussen           123steigerhout, hierna toe noemen: ‘verkoper’ en een wederpartij, hierna te noemen: ‘koper’.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de zijde van de koper wordt                   uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden,   dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 4. Indien verkoper niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat       de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat verkoper enigerlei mate het recht zou verliezen om in     andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 5. Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen.
 6. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de                   toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt en dat deze van toepassing zijn op de daardoor ontstane verbintenis tussen verkoper en koper.

 

Artikel 2. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand, indien een door verkoper uitgebrachte aanbieding of offerte door de koper is aanvaard. Een aanbieding of offerte wordt door koper aanvaard door een exemplaar van de orderbevestiging te ondertekenen en schriftelijk dan wel als digitaal document  aan verkoper te retourneren op diens algemene

e-mailadres. Verkoper bevestigt de tot stand gekomen overeenkomst door middel van deze orderbevestiging.

 

Artikel 3. Prijzen en kosten

Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden vermeerderd met BTW. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is. In dit geval heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.


Artikel 4. Levering

Verkoper betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het afleveren en/of verzenden van de bestelde artikelen. De leveringstermijn wordt door verkoper met koper afgesproken en bevestigd in de orderbevestiging. Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.


Artikel 5. Herroeping

Alle artikelen worden specifiek op maat gemaakt waardoor de wet verkoop op afstand niet geldt. In het kader van een gesloten overeenkomst vervaardigde en aan de koper geleverde artikelen kunnen niet worden geretourneerd aan verkoper, behoudens wanneer daartoe tussen partijen specifieke afspraken zijn vastgelegd in de orderbevestiging.


Artikel 6. Betaling

 1. Verkoper hanteert een minimale aanbetaling door koper van 35% van de prijs die vermeld is op de orderbevestiging. Eerst na ontvangst van de aanbetaling, zal de productie aanvangen. De resterende betaling zal plaatsvinden voor of tijdens levering, tenzij tussen koper en verkoper anders is overeengekomen en bevestigd in de orderbevestiging.
 2. Eigendom van alle door verkoper aan de koper verkochte en geleverde zaken blijft bij verkoper zolang de koper de vorderingen van verkoper uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan en zolang de koper de vorderingen van verkoper wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 3. Indien door de koper niet tijdig overeenkomstig een specifiek overeengekomen betalingstermijn wordt betaald, is koper vanaf dat tijdstip in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Koper wordt vanaf dat tijdstip een rente verschuldigd van 1% per maand over het factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand geldt.
 4. Verkoper is te allen tijde gerechtigd, alvorens de overeengekomen werkzaamheden aan te vangen dan wel voort te zetten, van de koper te verlangen dat hij voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Indien koper daartoe niet bereid is, is verkoper gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomt te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

 

Artikel 7. Reclames

 1. Reclames dienen te geschieden binnen 8 dagen nadat opdrachtgever bekend was of bekend had kunnen zijn met de grond waarop wordt gereclameerd. Verkoper heeft de doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.
 2. Reclame dient schriftelijk en bij aangetekende brief te geschieden, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft.
 3. Indien gehandeld wordt in strijd met het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, vervalt elk recht op schadeloosstelling.
 4. Reclames geven koper nimmer het recht om betaling van het niet betwiste gedeelte van facturen op te schorten of zich ten aanzien van enige vordering op compensatie te beroepen.

 

Artikel 8. Overmacht

 1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan schuld, en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt hier verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade  aan de andere partij.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor de deugdelijkheid van bouwkundige constructies alsmede voor daaruit voortvloeiende schade, wordt door ons uitgesloten.
 2. Wij zijn jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die hij lijdt als rechtstreeks gevolg van fouten, die door ons of ons personeel bij de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt, indien en voor zover deze fouten zijn te wijten aan opzet of grove schuld.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor fouten, waarmee opdrachtgever vooraf bekend was of die kennis te stellen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van handelingen, die zonder onze toestemming door of vanwege opdrachtgever in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden worden verricht.
 4. Bij de uitvoering van de aan ons opgedragen werkzaamheden zijn wij bevoegd om op eigen kosten maatregelen te treffen ter beperking van de (dreigende) schade, zonder dat wij daartoe toestemming van de opdrachtgever behoeven.
 5. Ramingen en begrotingen worden door ons steeds naar beste weten opgesteld. Blijkt het werk binnen deze ramingen en begrotingen niet uitvoerbaar, dan zijn wij daarvoor jegens opdrachtgever niet aansprakelijk.
 6. In geen geval aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade, die ontstaat na 6 maanden, te rekenen vanaf het tijdstip waarop wij de overeengekomen werkzaamheden hebben beëindigd.
 7. Opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren van aanspraken van derden, verbandhoudend met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden waaronder begrepen regresacties van verzekeringsmaatschappijen.
 8. Iedere verdere aansprakelijkheid, buiten de in dit artikel vermelde gevallen, wordt uitgesloten, zodat wij in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door gebreken aan geleverde producten of diensten, bedrijfsschade, of welke vorm van gevolgschade ook.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de verkoper partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.


Artikel 11. Copyright

Niets van de website van de verkoper mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de verkoper.


Artikel 12. Bedrijfsinformatie

De verkoper is geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 64894533